HomeTải về

Bat 2 Exe chuyển đổi file Bat sang Exe

Chia sẻ 10.000 font chữ đẹp xiêu lòng đã Việt Hoá
Chia sẻ icafe 9.1.7.0 + PNP mới nhất & Win 10 2004 build 9041.388

Code tạo file .exe từ file .bat giúp anh em trong việc tạo file launch chạy game khi quay tay.

Code được chia sẽ bởi tspks9 mình đem về lưu lại và chia sẽ cho anh em cùng dùng.

1. Tạo file A.bat với nội dung sau:

;@echo off
;Title Converting batch scripts to file.exe with iexpress
;Mode 75,3 & color 0A
;Rem Original Script https://github.com/npocmaka/batch.scripts/edit/master/hybrids/iexpress/bat2exeIEXP.bat
;echo(
;if "%~1" equ "" (
  ;echo Usage : Drag and Drop your batch file over this script:"%~nx0" 
  ;Timeout /T 5 /nobreak>nul & Exit
;)
;set "target.exe=%__cd__%%~n1.exe"
;set "batch_file=%~f1"
;set "bat_name=%~nx1"
;set "bat_dir=%~dp1"
;Set "sed=%temp%\2exe.sed"
;echo       Please wait a while ... Creating "%~n1.exe" ...
;copy /y "%~f0" "%sed%" >nul
;(
  ;(echo()
  ;(echo(AppLaunched=cmd /c "%bat_name%")
  ;(echo(TargetName=%target.exe%)
  ;(echo(FILE0="%bat_name%")
  ;(echo([SourceFiles])
  ;(echo(SourceFiles0=%bat_dir%)
  ;(echo([SourceFiles0])
  ;(echo(%%FILE0%%=)
;)>>"%sed%"

;iexpress /n /q /m %sed%
;del /q /f "%sed%"
;exit /b 0

[Version]
Class=IEXPRESS
SEDVersion=3
[Options]
PackagePurpose=InstallApp
ShowInstallProgramWindow=0
HideExtractAnimation=1
UseLongFileName=1
InsideCompressed=0
CAB_FixedSize=0
CAB_ResvCodeSigning=0
RebootMode=N
InstallPrompt=%InstallPrompt%
DisplayLicense=%DisplayLicense%
FinishMessage=%FinishMessage%
TargetName=%TargetName%
FriendlyName=%FriendlyName%
AppLaunched=%AppLaunched%
PostInstallCmd=%PostInstallCmd%
AdminQuietInstCmd=%AdminQuietInstCmd%
UserQuietInstCmd=%UserQuietInstCmd%
SourceFiles=SourceFiles

[Strings]
InstallPrompt=
DisplayLicense=
FinishMessage=
FriendlyName=-
PostInstallCmd=<None>
AdminQuietInstCmd=

2. Tạo file bat cần chạy đặt tên ví dụ là B.bat
3. Kéo file B.bat vào file A.bat sẽ tự tạo ra file mới với tên B.exe

bat 2

COMMENTS

WORDPRESS: 0